07
ZurückHomeWeiter Early Victorian (ca. 1850), upper class:
                grand terrace ensemble of Onslow Gardens, South Kensington